جوشکاری با قطب مثبت

جوشکاری قطب معکوس
پلارتیه جوشکاری ، در جوشکاری جریان DC در صورتی که کابل انبر الکترودگیر را به قطب مثبت دستگاه و کابل اتصال به قطعه کار را به قطب منفی دستگاه وصل کنیم، آن را جوشکاری با قطب مثبت (DCEP) یا جوشکاری قطب معکوس (DCRP) می گویند.

در این حالت گرمای بیشتری در الکترود توزیع می شود (دو سوم حرارت) و در نتیجه سرعت ذوب الکترود بیشتر است.

Posted on