جوشکاری با قطب منفی

جوشکاری قطب مستقیم

پلارتیه جوشکاری ،  در جوشکاری جریان DC در صورتی که کابل انبر الکترودگیر را به قطب منفی دستگاه و کابل اتصال به قطعه کار را به قطب مثبت دستگاه وصل کنیم، آن را جوشکاری با قطب منفی (DCEN) یا جوشکاری قطب مستقیم (DCSP) می گویند.

در این حالت، جهت حرکت الکترون ها از الکترود به سمت قطعه کار است. این الکترون ها با سرعت زیاد به قطعه کار برخورد می کنند و به دلیل بمباران الکترونی گرمای زیادی در قطعه کار (قطب مثبت) به وجود می آید. در جوشکاری با قطبیت منفی، حدود دو سوم گرمای تولیدی در قطعه کار و یک سوم آن در الکترود توزیع می شود.

کاربرد جوشکاری با قطبیت مستقیم

Posted on