متمتع

برخورداری یابنده,کسی که برخورداری می یابد.

Posted on