انحصار وراثت

حصر وراثت

فرآیندی قانونی  که بموجب آن ورثه متوفی ، مشخص و معین می شوند و به موجب آن ، تعیین می شود که متوفی در زمان فوت ، چه ورثه ای داشته که می توانند از وی ارث ببرند و سهم الارث آنها چقدر است.

در نتیجه تقسیم ارث  به سهولت انجام میشود. مطابق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی هریک از وراث میتوانند از دادگاه درخواستوتقسبم ارث کنند.

پس بعد از فوت شخص ابتدا ورثه تعیین میشود، تعیین ورثه با حصر وراثت و گرفتن گواهی حصر وراثت به عمل می آید. از نظر قانون و اعتبارات قانونی حصر وراثت الزامی است.

 

 

Posted on