اسپیسر

فاصله انداز / Spacer

یک قطعه که بین دو قطعه دیگر قرار گرفته و بین انها فاصله ایجاد میکند.

اسپیسر ها در اشکال  و جنس مختلف برای اهداف متفاوت در صنایع زیادی کاربرد دارد.

برخی  از انواع اسپیسر

مهره اسپیسر ، اسپیسر میلگرد

Posted on