اسپیسر کیج فیکس

اسپیسر کیج فیکس

از انواع اسپیسر میلگرد دیواری . از این اسپیسر در سطوح عمودی سنگین استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از آن برای ایجاد پوشش بتنی میلگرد نسبت به خاک نیز استفاده کرد.

 

Posted on