اسپیسر ویل سان

اسپیسر خورشیدی

از انواع اسپیسر میلگرد دیواری . اسپیسر ویل سان مخصوص وزن سطوح عمودی متوسط است.  این اسپیسر در سطح خارجی خود فاقد دندانه است. سطح داخلی نیز با کمان‌های منظم پوشیده شده است که در ایجاد استقامت نقش مهمی دارد.

Posted on