اسپیسر یو فیکس

اسپیسر یو فیکس

از انواع اسپیسر کفی از این مدل اسپیسر در سازه‌هایی استفاده می‌شود که وزن متوسط داشته و با توان باربری نقطه‌ای ۲۰۰ کیلوگرم استفاده می‌شود.

Posted on