ماده ۴ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ماده ۴ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

Posted on