امپدانس

Impedance
امپدانس مقاومت در برابر جریان متناوب (AC)است.
امپدانس میزان مخالفت در برابر جریان الکتریکی که باعث تولید گرما می شود.
امپدانس، که با نماد Z نشان داده می شود، معیاری برای مخالفت با جریان الکتریکی است که با اهم اندازه گیری می شود. برای سیستم های DC، امپدانس و مقاومت یکسان است

Posted on