لیسه ای کردن

لیسه‌ای کشی

عبارت است از پخش یک لایه گچ یا سیمان روی سطوح ملات سیمانی یا بتنی و یا گچ ، قبل از خشک شدن و کشیدن لیسه یا ماله فلزی روی آن برای رفع خلل و خرج و ترک‌های سطحی ناشی از جمع شدگی و ایجاد یک سطح صاف و یک دست.

Posted on