پمپ دنده ای خارجی

پمپ دنده ای خارجی

external gear

 

از انواع پمپ دنده ای در این پمپ ها دنده ای یکی از چرخ دنده ها به سیستم محرکه متصل بوده و چرخ دنده دیگر هرزگرد می باشد. با چرخش محور محرک و دور شدن دنده های چرخ دنده ها از هم با ایجاد خلاء نسبی, روغن به فضای بین چرخ دنده ها و پوسته کشیده شده و به سمت خروجی رانده می شود.

Posted on