گیربکس سروو موتور

گیربکس سروو  جهت افزایش گشتاور و نسبت دور سروموتور استفاده می شود

Posted on