الکترود کم هیدروژن

Low Hydrogen Electrode

الکترود کم هیدروژن از انواع الکترود جوشکاری فلزی است. در الکترودهای کم هیدروژن دارای مقادیر بسیار کمی هیدروژن می باشد و از آن برای فولادهای پرکربن استفاده می گردد. الکترود جوشکاری  E7018 و الکترود جوشکاری  E7028 در زمره الکترودهای جوشکاری کم هیدروژن هستند.
الکترود جوشکاری قلیایی از جمله الکترود کم هیدروژن است .

Posted on