کروم بندی نقطه ای

کروم بندی بصورت نقطه ای . در این روش کروم های نشانه کذاری بصورت نقاط پراکنده در سطح می باشد.

مناسب کف سازی سطوح صاف و غیر شیب دار ، مناسب استفاده از کف سازی با فوم بتن.

Posted on