لایه جوش

به هر منطقه ای از جوشکاری که با چندین پاس جوش شکل میگیرد لایه جوش یا weld layer می گویند.

Posted on