مهره جوش

weld bead

در جوشکاری فلزات بعد از هر پاس جوش رسوبی در محل اتصال رسوبی شکل خواهد گرفت که به آن مهره جوش می گویند

Posted on