آبیاری تحت فشار

شبکه آبیاری تحت فشار

به سیستمی گفته میشود که در آن آب با فشاری بیشتر از 1 اتمسفر در داخل شبکه  جابجا شده و  منتقل میشود .

Posted on