آبیاری ثقلی

شبکه آبیاری ثقلی سیستم آبیاری معمول و قدیمی می باشد که در آن انتقال آب  با  فشار ثقلی آب و اختلاف ارتفاع بین زمین و منبع آب صورت میگیرد.

Posted on