ماده ۶ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ماده ۶ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به‌واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.

Posted on