مولی علیه

( م ُ  و َ  لّی)

بنابر ماده    1235  قانون مدنی به کسی گفته میشود که تحت سرپرستی یک ولی قانونی قرارگرفته باشد.

 

Posted on