حقابه

حق آبه

عبارت از حق مصرف آبی است که در اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی محلی به نفع مالک آن تعیین شده باشد.

Posted on