پمپ روغن داغ

پمپ انتقال روغن / پمپ سرکوله روغن

از نوع پمپ سانتریفیوژ بوده و به طور خاص برای حرکت سیالات در یک سیستم بسته طراحی شده وسیال را به طور موثر بدون ایجاد نقاط داغ به گردش در می آورد.

انواع پمپ روغن داغ

پمپ روغن داغ مغناطیسی

پمپ روغن داغ سانتریفیوژ

پمپ روغن داغ دنده ای

پمپ روغن داغ کند پمپ

Posted on