بتن پیش کشیده

روشی در بتن پیش تنیده که در آن عملیات کشش قبل از بتن ریزی انجام میگردد.

ابتدا در صورت وجود آرماتور و نیز فولادهای برشی در مقطع ، آن ها را در جای خود قرار داده و سپس فولادهای پیش تنیدگی در قالب مستقر شده و در دو انتها توسط مهارهای مخصوصی نگهداری و کشیده می شوند. بعد از آن عملیات بتن ریزی در قالب صورت می گیرد.

Posted on