ماده ۳ قانون راجع به دلالان

ماده ۳ قانون راجع به دلالان

کسی که میخواهد تصدی بدلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به یکی از طرق زیر تامین بدهد:

۱ – پرداخت وجه ‌الضمان.

۲ – دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام.

۳ – ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.

میزان وجه ‌الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آئین‌ نامه‌ ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد ‌تعیین خواهد شد.

Posted on