ماده ۲ قانون راجع به دلالان

ماده ۲ قانون راجع به دلالان

پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده میشود که دارای شرایط زیر باشند:

۱ – داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت.

۲ – تابعیت ایران.

۳ – داشتن گواهی ‌نامه سال ششم ابتدائی و یا دادن امتحانی برابر آن.

۴ – داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده ‌دار دلالی آنها هستند.

۵ – عدم شهرت به نادرستی.

۶ – نداشتن محکومیت بارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاه ‌برداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت ‌دادگستری معین میکند.

۷ – دادن وجه ‌الضمانه یا ضمانت‌ نامه یا وثیقه مطابق ماده ۳.

تبصره – کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد ‌شوند که در ظرف دو سال گواهی ‌نامه امتحانات نهائی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد.

کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از ۴۵ سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.

Posted on