ماده ۷۹۶ قانون مدنی

ماده ۷۹۶ قانون مدنی

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

Posted on