کروم بندی خطی

کروم بندی بصورت خطی . در این روش کروم های نشانه کذاری بصورت خطی  و هم راستا و به موازات هم در سطح اجرا میگردد.

مناسب اندود کاری دیوار ها و سطوح قائم.

Posted on