الکترود انجماد سریع

Fast Freezing Electrode

از انواع الکترود جوشکاری فلزی .
الکترود انجماد سریع  ضمن ایجاد قوس قوی، سرباره بسیار کمی در جوشکاری تولید می کنند و امکان استفاده در تمام موقعیت های جوشکاری را نیز دارند. الکترود جوشکاری E6010 و الکترود جوشکاری E6011 از انواع الکترود های جوش انجماد سریع هستند.

Posted on