الکترود انجماد پرشده

Fill Freeze Electrode

از انواع الکترود جوشکاری است. الکترود انجماد پرشده دارای فلاکس سنگین بوده و ضمن توانایی خارج کردن سرباره، امکان ایجاد دانه هایی با ترکیب یکنواخت را نیز دارند. الکترودجوشکاری E6012 ، الکترودجوشکاری E6013 والکترودجوشکاری  E7014 در گروه الکترود های انجماد پر شده قرار می گیرند.

Posted on