الکترود چسبان سریع

Fast Fit Electrode

الکترود جوشکاری چسبنده سریع از انواع الکترود جوشکاری فلزی می باشد .دارای پوشش فلاکس بسیار سنگین بر روی سیم و نرخ رسوب گذاری بسیار سریع هستند. الکترود جوشکاری E6027الکترود ، جوشکاری E6028 دو نوع از پرکاربردترین هستند.

Posted on