چپقی گالوانیزه  

چپقی گالوانیزه

از انواع اتصالات دوله گالوانیزه

اتصال زانویی چپقی از نظر شکل ظاهری شبیه زانو گالوانیزه می باشد ولی تنها تفاوتی که دارند چپقی دارای یکسر رزوه از داخل می باشد و سر دیگر رزوه از بیرون با سایز یکسان ولی زانو هر دو سر آن از داخی دارای رزوه می باشد.

 

 

Posted on