سه راه گالوانیزه

سه راه گالوانیزه

از انواع اتصال گالوانیزه

این اتصال  لوله گالوانیزه دارای سه جهت با زاویه مساوی 90 درجه ساخته می شود و دارای دو دسته می باشند. سه راه مساوی که هر سه جهت آن دارای سایز یکسان می باشد. سه راه نامساوی که دو سری که در امتداد هم قرار دارند یک اندازه بوده ولی نافی آن دارای سایر کوچکتر می باشد.

 

 

Posted on