آبونمان

وجه اشتراک

آبونمان عقدی است که در ان  تعهد به طور متناوب یا مجدد انجام می شود و عوض ان مقطوعا معین و یکجا یا به اقساط پرداخت شود.

مانند آبونمان راه آهن و برق و روزنامه و تئاتر و یا گاز و تلفن و … . عوض را ” وجه اشتراک ” گویند. ترجمه ان به اشتراک بی مناسبت است و تقلید از اعراب هم بی وجه است. ( بند چهارم ماده ٧٣٩ قانون ائین دادرسی مدنی )

Posted on