ماده ۱۹ قانون مدنی

ماده ۱۹ قانون مدنی

اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .

Posted on