ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی

مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است .

Posted on