منقول

بر اساس ماده ۱۹ قانون مدنی

هر شی ایی که قابل انتقال باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابى وارد آید منقول است.

 

Posted on