اضافه مساحت

اگر مساحت معامله شده ملکی  کمتر از مساحت موجود آن باشد این تفاوت مساحت اضافه مساحت تلقی میگردد.

بر اساس ماده ۱۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک چنانچه اضافه مساحت حاصله ناشی از تجاوز به مجاورین و شوارع و اموال عمومی نباشد و به تائید نماینده ثبت و تشخیص رئیس ادراه داخل در محدوده سند مالکیت باشد و به اصطلاح آن حقی از کسی تضییع نشود مالک می تواند در خواست اصلاح سند مالکیت خود را از ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع شده است بنماید.

 

Posted on