گواهی عدم حضور

گواهی علت عدم انجام معامله

وضعیتی است که فروشنده یا خریدار آماده امضا سند است اما طرف مقابلش در دفترخانه حاضر نشده است.

خریدار یا فروشنده ای که در دفترخانه حاضر شده باید آماده امضا بوده باشد که بتواند گواهی عدم حضور دریافت نماید. به این معنی که اگر خریدار است تمام وجه را به همراه داشته باشد و یا اگر فروشنده است تمام مدارک مورد نیاز را  آورده باشد.

باید در مبایعه نامه تاریخ مشخصی برای حضور طرفین در دفترخانه مشخص شده باشد، و متقاضی  فقط در آن تاریخ میتواند تقاضای گواهی عدم حضور نماید.

اگر با توافق طرفین تاریخ حضور در دفترخانه را تغییر داده اید حتما باید الحاقیه  مبایعه نامه و یا  پشت نویسی شده یعنی ذکر شود که با توافق یکدیگر تاریخ حضور در دفترخانه را تغییر یافته

بایددر مبایعه نامه، دفترخانه ی محل تنظیم سند به طور دقیق مشخص شود . و یا اگر خریدار قصد دریافت وام دارد از بانک مورد نظر استعلام نمایید که در کدام دفترخانه باید سند تنظیم شود.

صدور گواهی باید در ساعات پایانی روز اداری انجام گیرد چرا که ممکن است تا پایان ساعت اداری طرف مقابل در دفترخانه حاضر شود.

مدارک مورد نیاز مورد نیاز گواهی عدم حضور

الف) مدارک خریدار:

۱. چک بانکی به مبلغی که در مبایعه نامه مشخص شده بود.

۲. مبایعه نامه

۳. مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

ب) فروشنده :

۱. سند

۲. بنچاق

۳. مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

۴. مفاصا حساب دارایی

۵. استعلام ثبت

۶. پایان کار

۷. مبایعه نامه

گواهی عدم حضور در دعاوی مربوط به وجه التزام  و خسارت تاخیر لازم و ضروری است.

در مبایعه نامه درج گردید :

“در صورتيکه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ……. ريال بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت نمايد و در صورتيکه ممتنع خريدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ….. ريال به عنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد. خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است.”

برای دریاف خسارت مذکور نیاز به گواهی عدم حضور می باشد.

Posted on