لوله کشی بای پس

بای پس لوله کشی

بای پس در لغت به معنی مسیر انحرافی است.

مسیر بای پس در لوله کشی به نام مسیر موقت نامیده میشود.

در لوله کشی، بای پس سیستمی متشکل از لوله ها و شیرهای بای پس است، که جریان سیال را در اطراف یک سیستم لوله کشی خاص در یک مسیر جداگانه برقرار می کنند.

در این سیستم آب یا فاضلاب این اجازه را دارند تا در مواقعی که مسیر اصلی لوله کشی سیال بسته شده یا به دلایلی از جمله تعمیر غیر قابل استفاده است، سیال از طریق مسیر بای پس به سمت خروجی یا مصرف کننده حرکت کند.

با استفاده از سیستم بای پس در لوله کشی  در مواقعی که برای سیستم لوله کشی یا مسیر اصلی جریان سیال هرگونه مشکلی رخ داد، حرکت سیال متوقف نخواهد شد.

سیستم بای پس در انواع سیستم لوله کشی ساختمان ها و لوله کشی آب و فاضلاب شهری کاربرد دارد.

 

Posted on