شیر بای پس پکیج

شیر بای پس پکیج در واقع یک شیر بای پس اتوماتیک است، که میزان جریان آب در چرخه گرمایش را بر اساس فشار آب موجود در آن کنترل می کند.

Posted on