قضیه فیثاغورث

در یک مثلث قائم الزاویه همواره مجموع مربع دو ضلع برابر با مربع وتر است.

a² + b² = c²

در فرمول بالا c وتر و a و b دو ضلع زاویه قائم میباشد.

Posted on