اراده حقیقی

اراده حقیقی اراده ای که در نفس وجود پیدا کرده و هنوز ابراز نشده باشد، خواه ابراز ان به وسیله الفاظ ایجاب و قبول باشد.

 

 

 

Posted on