کروم بندی خورشیدی

در این روش کروم بندی  نشانه گذاری بصورت خطی ولی پراکنده در جهت های مختلف در سطح اجرا میگردد.

مناسب شیب بندی و کف سازی .

Posted on