ایستگاه پمپاژ فاضلاب

ایستگاه پمپاژ فاضلاب

نوعی مخزن برای جمع آوری فاضلاب و پسماند های یک یا چند ساختمان و پمپاژ آن توسط پمپ سپتیک از پایین دست به سطح بالاتر است. این سطح بالاتر می تواند اگو  یا تصفیه خانه های فاضلاب باشد. دلیل این امر جلوگیری از ورود آلودگی موجود در فاضلاب به سفره های آب زیرزمینی می باشد.

Posted on