پیاده کردن نقشه

انتقال نقاط و خطوط از روی نقشه بر روی زمین با حفظ تناسب و شکل و موقعیت آن.

Posted on