اشل

اِشل /خط کش معماری / scale

به کسر الف

مقیاس

خط کش هایی سه وجهی که بر حسب مقیاس معینی مدرج شده است. به نوعی تبدیل کننده مقیاس است مثل اینچ به سانتی متر و جهت اندازه گیری نقشه در مقیاس های متفاوت کاربرد دارد.

Posted on