اتصال کوتاه

Short Circuit / مدار  SC

مداری است در آن  جریان از یک مسیر ناخواسته گذر کند. اتصال کوتاه ارتباطی غیرعادی میان دو گره با ولتاژهای متفاوت است. این منجر به گذر جریان الکتریکی بیش‌از اندازه می‌شود  و می‌تواند منجر به آسیب مدار، گرمای بیش‌از اندازه، آتش یا انفجار (سیم یا قطعات) گردد

اصطلاح اتصالی نیز به معنای اتصال کوتاه است، که اعلب و به اشتباه برای هر گونه اشکال برقی به کار گرفته می‌شود.

Posted on