سایت پلان

پلان موقعیت / SITE PLAN

سایت پلان نمایش فرم ساختمان یا بنا از بالا  که نحوه قرارگیری بنا در زمین پروژه و ارتباط با فضا های پیرامون و دسترسی ها را به نمایش بگذارد. ارایه سایت پلان هم در نقشه های فاز یک  معماری و هم در نقشه های فاز دو معماری الزامی می باشد.

مواردی که در سایت پلان باید ترسیم شود

نمایش گذرها و خیابان های اطراف پروژه
نحوه ارتباط پروژه با محیط اطراف
نمایش فرم ساختمان
نمایش وضعیت همجواری ها
نمایش نورگیرها
نمایش سطح اشغال و ابعاد زمین
نمایش درز انقطاع
نمایش محوطه سازی و حیاط و فضای سبز
نمایش داکت ها
نمایش اختلاف سطح با کدهای ارتفاعی عرض خیابان ها و معابر مجاور
مشخص نمودن حد پیشروی و عقب نشینی
فضای سبز
محدوده زمین و بنای طراحی شده
ابعاد دقیق زمین و بنا و فواصل آن
پاسیو و ابعاد آن
پخ ها و کنسول ها و محدوده راه پله
قطعات مجاور و مقابل از نظر قرارگیری و ابعاد و مشخصات آنها

مشخصات نقشه سایت پلان

کروکی موقعیت با مشخص نمودن عرض معابر
نمایش شمال نقشه ها
مقیاس نقشه بسته به حج پروژه از 200/1 تا 500/1
درج مقدار سطح اشغال و مساحت زمین
درج کاربری و تعداد طبقات

Posted on