مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنای

مبحث 8 مقررات ملی ساختمان, ضوابط و قوانین مربوط به احداث ساختمان‌های بنایی خشتی، سنگی، آجری، سنتی و دارای کلاف و غیر مسلح است. در این مبحث الزامات طراحی و اجرای ساختمان‌های آجری با کلاف، بدون کلاف و همچنین ساختمان‌های خشتی و سنگی ارائه شده است. مشخصات مصالح مورد استفاده در ساختمان‌های فوق الذکر نیز در مبحث آمده است.

فهرست مبحث 8 :

• کلیات
• مشخصات مصالح و کنترل کیفیت
• الزامات عمومی
• ساختمان های بنایی مسلح
• ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف
• ساختمان های بنایی غیر مسلح

دانلود مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

 

Posted on